خانه / مدیر عامل

مدیر عامل

مدیر عامل : آقای مهندس مجید احمدزاده مطلق
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
اعضای هیئت مدیره:
رئیس هیئت مدیره: مهندس حسن مزدورکار
نائب رئیس هیئت مدیره: مهندس محمد قاسمی
عضو هیئت مدیره: مهندس حمید غلامی