خانه / مدیر عامل

مدیر عامل

مدیر عامل : آقای مهندس مجید احمدزاده مطلق
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
اعضای هیئت مدیره:
رئیس هیئت مدیره: آقای رحمان گریمنجی
نائب رئیس هیئت مدیره: آقای حسن مزدورکار
عضو هیئت مدیره: آقای محمدعلی سالاری