خانه / برنامه هاي بلند مدت

برنامه هاي بلند مدت

1-ايجاد طرح هاي ملي آبخيزداري و آبخون داري در منطقه با توجه به افت شديد آبهاي زيرزميني در منطقه

2-با توجه به احداث كارخانه فولاد در منطقه ؛ همراه شدن شركت در ايجاد صنايع وابسته و مورد نياز اين مجتمع