خانه / برنامه هاي ميان مدت

برنامه هاي ميان مدت

 

1-بازنگري و تجهيز ادوات و ماشين آلات شركت

2- بهره برداري از كارخانه فرآوري و بسته بندي زعفران كه با مشاركت بنياد بركت با نام تجاري شركت نفيس زعفران قهستان

3-احداث ساختمان اداري شركت

4- انتقال و احداث تعميرگاه و هانگارد ماشين الات به خارج از محدوه اداري

5-ايجاد هلدينگ شركتهاي سهامي زراعي منطقه

6- گسترش كشت بدون شخم در صورتي كه مرحله ترويجي آن موفق باشد

7-ايجاد شبكه مدرن و پيشرفته آبياري در تمام ابعاد