خانه / سهــامداران شركت

سهــامداران شركت

شركت سهامي زراعي اسلام آباد داراي 41937 سهم متعلق به 484 نفر سهامدار و دولت جمهوري اسلامي ايران است و تعداد 84 نفر در واحدهاي تابعه شركت مشغول بكارند

فعاليت شركت  بيشتر به زراعت و دامداري مي باشد ؛

 در بخش زراعت :

شرکت به زراعت چغندر گندم و جو و ذرت و كلزا پرداخته و در زمینه کشت فراسرزمینی هم فعالیتهایی داشته است.

در بخش دامداري:

 گاوداري شركت مشتمل بر حدود 400 گاو داير مي باشد كه البته اخيرا شركت به امورات تاسيس  مرغداري 50000 نيز  پرداخته است و روی طرح پرورش بز سانن نیز بررسی هایی داشته است.

 

 

تركيب سهامداران

تعداد سهام تعداد افراد سهامدار نام سهامدار
18425 1 دولت جمهوري اسلامي
5628 201 اراضي باير دولتي
3616 113 گروه هميار صلاياني
3651 113 مالكين گريمنج
948 16 مالكين سفيد دشت
1145 31 اراضي قلماش
864 18 موقوفه احمدي
3996 52 موقوفه اسد آباد
2664 56 موقوفه صلاياني
41937 481 جــمـــع:

 

 سهامداران